Juridische informatie

Identiteitsgegevens

  • Marc Inteligent Systems S.L.U. (hierna "MIS" genoemd) is de eigenaar van de website: https://www.tubhome.nl
  • MIS is ingeschreven in het Handelsregister van Malaga, Volume 2898, Boek 1811, Folio 205, Sectie 8, Pagina MA-51988, Inschrijving 1.
  • MIS met CIF B92286343, is een onderneming die voor de doeleinden van deze informatie is gevestigd in Calle Graham Bell 6, 2-17, Parque Tecnológico de Andalucía, 29590 Campanillas, Málaga. Andere contactgegevens die wij tot uw beschikking stellen: contact

Privacybeleid

1. Recht op informatie

In overeenstemming met de bepalingen van Wet 15/1999, van 13 december 1999, inzake de bescherming van persoonsgegevens (hierna LOPD genoemd), heeft MARC INTELIGENT SYSTEMS, S.L. (hierna "MIS" genoemd), eigenaar van de website Tubhome.nl (hierna "de website" genoemd), informeert de gebruiker van deze site over het bestaan van een geautomatiseerd bestand met persoonsgegevens, dat door MIS is aangelegd en onder zijn verantwoordelijkheid valt.

2. Doel

De gegevens van gebruikers die via de daartoe bestemde formulieren op deze website zijn geregistreerd, worden door MIS verzameld om het verlenen van de door MIS via deze website aangeboden diensten te vergemakkelijken, informatie te verstrekken over de status van bestellingen en de levering van online gedane aankopen te vergemakkelijken.

3. Verplichte of facultatieve aard van de door de gebruiker verstrekte informatie en nauwkeurigheid van de gegevens

De gebruiker garandeert dat de aan MIS verstrekte persoonlijke gegevens waarheidsgetrouw zijn en is verantwoordelijk voor de kennisgeving aan MIS van elke wijziging van die gegevens.

4. Toestemming van de gebruiker

Het verzenden van persoonsgegevens via elektronische formulieren Tubhome.nl of, in voorkomend geval, e-mails, impliceert de uitdrukkelijke toestemming van de afzender voor de geautomatiseerde verwerking van gegevens die in de aangegeven media zijn opgenomen. De toegang tot en de verwerking van de gevraagde gegevens zijn uitsluitend gericht op het beheer van de verkoop, waarbij steeds het geldende reglementaire kader in acht wordt genomen.

5. Recht van toegang, rectificatie, verzet en annulering van gebruikers

De gebruiker kan zijn recht op toegang, rectificatie, verzet en annulering met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens uitoefenen onder de voorwaarden en bepalingen van de LOPD. U kunt deze rechten uitoefenen door contact op te nemen met Marc Inteligent Systems S.L., Graham Bell 6, 2-17, 29590 Malaga of contact met ons opnemen.

6. Veiligheid

MIS handhaaft beveiligingsniveaus voor de bescherming van persoonsgegevens overeenkomstig Koninklijk Besluit 994/1999, van 11 juni, betreffende veiligheidsmaatregelen voor geautomatiseerde bestanden die persoonsgegevens bevatten, en heeft alle technische middelen waarover het beschikt ingesteld om verlies, misbruik, wijziging, ongeoorloofde toegang en diefstal te voorkomen van gegevens die door de gebruiker via de website zijn verstrekt, zonder afbreuk te doen aan het feit dat internetbeveiligingsmaatregelen niet onfeilbaar zijn. Het MIS verbindt zich ertoe de plicht tot geheimhouding en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens in het geautomatiseerde bestand na te komen, overeenkomstig de toepasselijke wetgeving, en deze gegevens een veilige behandeling te geven bij de gegevensoverdrachten die, in voorkomend geval, kunnen plaatsvinden.

7. Nieuwsbrief en nieuws

MIS stelt aan gebruikers die daarom vooraf hebben verzocht via het daartoe bestemde inschrijfformulier, de dienst ter beschikking van het verzenden van een nieuwsbrief die het meest relevante nieuws, actualiteiten en informatie bevat met betrekking tot de activiteit van de website. Evenzo kan de gebruiker zich uitschrijven of de inschrijvingsgegevens voor de voornoemde nieuwsbrief wijzigen via het interactieve formulier op de website. MIS deelt tevens mee dat het op uitdrukkelijk verzoek langs elektronische weg commerciële mededelingen kan sturen met informatie over andere producten, diensten en evenementen die voor de gebruikers van de website interessant kunnen zijn. Deze toestemming kan te allen tijde door de gebruiker worden ingetrokken door eenvoudige kennisgeving van zijn wil aan MIS, en zal geen terugwerkende kracht hebben.

8. Informatie over cookies en spamtechnieken

Na toestemming van de gebruiker gebruikt MIS eigen cookies en cookies van derden voor zijn werking, om de sessie te behouden en de gebruikerservaring aan te passen, alsook om anonieme statistieken over het gebruik van het web te verkrijgen. Voor meer informatie over de cookies die wij gebruiken, zie ons COOKIESBELEID.

MIS maakt geen gebruik van "spamming"-technieken en zal alleen de gegevens verwerken die de gebruiker via de elektronische formulieren op deze website of via e-mailberichten doorstuurt. In geval van twijfel of geschil over ons privacybeleid en de bescherming van persoonsgegevens kan de gebruiker contact opnemen met ons. De verwerking van persoonsgegevens en de verzending van commerciële communicatie langs elektronische weg zijn in overeenstemming met Wet 15/1999, van 13 december, Bescherming van persoonsgegevens (BOE van 14 december 1999) en Wet 34/2002, van 11 juli, Diensten van de informatiemaatschappij en Elektronische handel (BOE van 12 juli 2002).

9. Bescherming van minderjarigen

Wij verzamelen geen persoonsgegevens van minderjarigen. Het is de verantwoordelijkheid van de ouder/wettelijke voogd om de privacy van minderjarigen te waarborgen en alles in het werk te stellen om ervoor te zorgen dat zij toestemming hebben gegeven voor het verzamelen en gebruiken van de persoonsgegevens van de minderjarige.

10. Sociaal netwerken

Door middel van onze website kunt u toegang krijgen tot de sociale netwerken Facebook, Twitter, Instagram of Youtube die voor alle gebruikers toegankelijk zijn. Dit zijn websites waar de gebruiker zich kan registreren en ons gratis kan volgen. In deze sociale netwerken kunnen gebruikers kennis nemen van onze activiteiten, meningen, toegang tot foto's en video's. Gebruikers van deze sociale netwerken moeten zich ervan bewust zijn dat deze plaats onafhankelijk is van het web www.tubhome.nl en open is, dat wil zeggen, zichtbaar is voor alle gebruikers, en dat het privacybeleid dat op deze inhoud van toepassing is, dat van Facebook, Twitter, Instagram of Youtube is. MIS is niet de eigenaar van de sociale netwerken.

11. Wijziging van dit privacybeleid

MIS behoudt zich het recht voor dit beleid te wijzigen om het aan te passen aan toekomstige wetgevings- of jurisprudentiële ontwikkelingen, alsmede aan praktijken in de bedrijfstak, waarbij gebruikers vooraf op de hoogte worden gebracht van de wijzigingen die hierin kunnen optreden.