Privacybeleid

1. Recht op informatie

In overeenstemming met de bepalingen van Wet 15/1999 van 13 december inzake de bescherming van persoonsgegevens (hierna LOPD genoemd), heeft MARC INTELIGENT SYSTEMS, S.L. (hierna "MIS" genoemd), eigenaar van de website Tubhome.nl (hierna "de website" genoemd), informeert de gebruiker van deze site over het bestaan van een geautomatiseerd bestand met persoonsgegevens, dat door MIS is aangelegd en onder zijn verantwoordelijkheid valt.

2. Doel

De gegevens van geregistreerde gebruikers via de daartoe bestemde formulieren op deze website worden door MIS verzameld om het verlenen van de door MIS via deze website aangeboden diensten te vergemakkelijken, om te informeren over de status van bestellingen en om de levering van online aankopen te vergemakkelijken.

3. Verplicht of facultatief karakter van de door de gebruiker verstrekte informatie en waarheidsgetrouwheid van de gegevens

De gebruiker garandeert dat de aan MIS verstrekte persoonsgegevens waarheidsgetrouw zijn en is verantwoordelijk voor het doorgeven van eventuele wijzigingen daarin.

4. Toestemming van de gebruiker

Het verzenden van persoonsgegevens door middel van elektronische formulieren Tubhome.nl of, in voorkomend geval, e-mails, impliceert de uitdrukkelijke toestemming van de afzender voor de geautomatiseerde verwerking van de gegevens in de aangegeven media. De toegang tot en de verwerking van de gevraagde gegevens zijn uitsluitend gericht op het beheer van de verkoop, waarbij steeds het geldende reglementaire kader in acht wordt genomen.

5. Recht van toegang, rectificatie, verzet en annulering van gebruikers.

De gebruiker kan zijn recht op toegang, rectificatie, verzet en annulering met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens uitoefenen, onder de voorwaarden en bepalingen van de LOPD. U kunt deze rechten uitoefenen door contact op te nemen met Marc Inteligent Systems S.L., Graham Bell 6, 2-17, 29590 Málaga of met ons contact opnemen

6. Veiligheid

MIS handhaaft de beveiligingsniveaus voor de bescherming van persoonsgegevens overeenkomstig Koninklijk Besluit 994/1999, van 11 juni, betreffende de veiligheidsmaatregelen voor geautomatiseerde bestanden die persoonsgegevens bevatten, en heeft alle technische middelen waarover het beschikt ingesteld om het verlies, het misbruik, de wijziging, de ongeoorloofde toegang en de diefstal te voorkomen van de gegevens die de gebruiker via de website verstrekt, zonder afbreuk te doen aan het feit dat de veiligheidsmaatregelen op het internet niet onfeilbaar zijn. Het MIS verbindt zich ertoe de plicht tot geheimhouding en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens in het geautomatiseerde bestand na te komen, overeenkomstig de toepasselijke wetgeving, en deze gegevens een veilige behandeling te geven bij de eventuele overdracht van gegevens.

7. Nieuwsbrief en nieuws

MIS stelt aan de gebruikers die daarom vooraf hebben verzocht via het daartoe bestemde inschrijvingsformulier, de dienst ter beschikking van het verzenden van een nieuwsbrief die het meest relevante nieuws, actualiteiten en informatie bevat met betrekking tot de activiteit van de website. Evenzo kan de gebruiker zich uitschrijven of de inschrijvingsgegevens voor de voornoemde nieuwsbrief wijzigen via het interactieve formulier op de website. MIS deelt tevens mee dat het op uitdrukkelijk verzoek langs elektronische weg commerciële mededelingen kan sturen met informatie over andere producten, diensten en evenementen die voor de gebruikers van de website interessant kunnen zijn. Deze toestemming kan te allen tijde door de gebruiker worden ingetrokken door eenvoudige kennisgeving van zijn wil aan MIS, en zal geen terugwerkende kracht hebben.

8. Informatie over cookies en spamtechnieken

Na toestemming van de gebruiker gebruikt MIS zijn eigen cookies en die van derden voor zijn werking, om de sessie te behouden en de gebruikerservaring aan te passen, alsook om anonieme statistieken over het gebruik van het web te verkrijgen. Voor meer informatie over de gebruikte cookies, zie onze COOKIESBELEID

MIS maakt geen gebruik van "spamming"-technieken en zal alleen de gegevens verwerken die de gebruiker via de elektronische formulieren op deze website of via e-mailberichten doorstuurt. In geval van twijfel of geschil over ons privacybeleid en de bescherming van persoonsgegevens kan de gebruiker contact opnemen met contacteer ons. De verwerking van persoonsgegevens en de verzending van commerciële communicatie langs elektronische weg zijn in overeenstemming met Wet 15/1999, van 13 december, Bescherming van persoonsgegevens (BOE van 14 december 1999) en Wet 34/2002, van 11 juli, Diensten van de informatiemaatschappij en Elektronische handel (BOE van 12 juli 2002).

9. Bescherming van minderjarigen

Wij verzamelen geen persoonsgegevens van minderjarigen. Het is de verantwoordelijkheid van de ouder/wettelijke voogd om de privacy van minderjarigen te waarborgen en alles in het werk te stellen om ervoor te zorgen dat zij toestemming hebben gegeven voor het verzamelen en gebruiken van de persoonsgegevens van de minderjarige.

10. Sociale netwerken

Door middel van onze website kunt u toegang krijgen tot de sociale netwerken Facebook, Twitter, Instagram of Youtube die voor alle gebruikers toegankelijk zijn. Dit zijn websites waar de gebruiker zich kan registreren en ons gratis kan volgen. In deze sociale netwerken kunnen gebruikers kennis nemen van onze activiteiten, meningen, toegang tot foto's en video's. Gebruikers van deze sociale netwerken moeten zich ervan bewust zijn dat deze plaats onafhankelijk is van het web www.tubhome.nl en open is, dat wil zeggen, zichtbaar is voor alle gebruikers, en dat het privacybeleid dat op deze inhoud van toepassing is, dat van Facebook, Twitter, Instagram of Youtube is. MIS is niet de eigenaar van de sociale netwerken.

11. Wijziging van dit privacybeleid

MIS behoudt zich het recht voor dit beleid te wijzigen om het aan te passen aan toekomstige ontwikkelingen op het gebied van wetgeving of jurisprudentie, alsmede aan de praktijken in de sector, waarbij de gebruikers vooraf op de hoogte worden gesteld van de wijzigingen die zich voordoen.